i praksis

Barnehage i praksis > Språkarbeid i barnehage

2,128 visninger

Beskrivelse

Granåsen barnehage er en treavdelings-barnehage som deltar i Språkløftet, et nasjonalt prosjekt i regi av Kunnskapsdepartementet. Det er et prosjekt som fokuserer på utvikling av barnas språk og sosiale kompetanse. I denne filmen får vi se hvordan de har jobbet med å skape et flerspråklig miljø i barnehagen, der både små og store barn skal få gode muligheter til å utvikle både norsk og morsmålet.

Barnehagen er opptatt av at det språklige og kulturelle mangfoldet blant barn og foreldre skal prege hverdagen i barnehagen. Mangfoldet skal både sees og høres. Struktur og klare rammer for innhold og organisering bidrar til å skape en god hverdag. Hele personalet har fått kompetanseheving gjennom deltagelse på kurs og samlinger om flerspråklig arbeid i barnehagen og alle involveres aktivt i det daglige arbeidet med å gi alle barna gode utviklingsmuligheter.

I filmen får vi se hvordan den tospråklige assistenten er en viktig medarbeider i barnehagen. Gjennom et samarbeid mellom tospråklige assistent og pedagogisk leder blir barna for eksempel introdusert for barnelitteratur på morsmålet før de får høre fortellingen på norsk i felles samling.

Vi får også se hvordan den tospråklige assistenten er aktiv i samarbeidet med foreldre. Hun formidler hva de jobber med i barnehagen og inviterer foreldre til å delta i dette arbeidet, for eksempel ved å låne bøker fra barnehagen og lese for barna på morsmålet hjemme. Det fortelles om hvordan den tospråklige assistenten bidrar til at foreldres erfaringer, tradisjoner og synspunkter får plass i barnehagen.

I Granåsen barnehage arbeider de temabasert for å styrke barnas språkforståelse. Dette gjør at barna får varierte opplevelser og erfaringer knyttet til de enkelte temaene. Barna blir kjent med mange av de samme begrepene i ulike typer aktiviteter og på denne måten utvikles en god begrepsforståelse.

Barnehagen er opptatt av at barnas interesser skal være med å prege temaarbeidet. De ser at temaarbeidet bidrar til at barna får felles erfaringer og at dette igjen inspirerer til samtaler og felles lek der gode vennskap utvikles, på tvers av språk og etnisitet.

Arbeidet med Språkløftet handler også om å skape en god overgang mellom barnehage og skole. Granåsen barnehagen har etablert mange ulike rutiner og aktiviteter i samarbeid med nærskolen. Dette bidrar til at barna og foreldrene kjenner seg trygge i møte med skolen, de vet noe om hva som møter dem når de begynner der.

  • Hva er viktig i samarbeidet mellom pedagogisk leder og tospråklig assistent for at barna skal få utvikle sin flerspråklighet?
  • Hvordan kan tospråklige assistenter bidra til at foreldre blir deltagende i samarbeidet med barnehagen?
  • Hva bidrar til at både barn og foreldre opplever overgangen mellom barnehage og skole som god?